Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Infrastruktura obce

Dopravní infrastruktura

Železniční doprava

Katastrem obce Panenské Břežany nevede žádná železniční trať ani vlečka. Nejbližší vlaková stanice je železniční stanice Kojetice u Prahy na trase Praha – Turnov (trať č. 070). Vzdálenost této stanice od obce Panenské Břežany je 5,4 km.

Obec má však povinnost držet tzv. územní rezervu pro koridor vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany.

Silniční doprava

Katastrem obce Panenské Břežany prochází významná dálnice D8 (E55)(Praha – Ústí nad Labem – Německo). Komunikace v západní části obce protíná zastavěné území obce s plochami zahrad a bydlení. Tento střet představuje pro obec především hlukovou zátěž. Napojení na dálnici je na jihu až u obce Zdiby, na severu pak u obce Úžice. Komunikace tak nepředstavuje pro obec dopravní zátěž. Trasa dálnice silně limituje budoucí rozvoj obce západním směrem.

Silnice I. třídy se ve správním obvodu obce nevyskytuje

Západní okraj správního obvodu obce lemuje silnice II. třídy II/608 (Praha – Terezín). Tato silnice kopíruje trasu dálnice D8 a funguje tak jako záložní komunikace při velkém dopravním zatížení dálnice. Díky své poloze na okraji správního území za bariérou dálnice nemá tato komunikace výrazný vliv na dopravu a život v obci.

V zastavěném území obce se křižují komunikace III třídy a to s označením III/0086 (Klíčany – Zlonín) a III/24210 (Odolena Voda – Bašť). Tyto komunikace nepředstavují hrozbu tranzitním zatížením. Jejich funkcí je převážně obslužnost území pro osobní dopravu residentů a napojení na okolní obce.

Ochranná pásma pozemních komunikací dle zákona 13/1997 Sb o pozemních komunikacích jsou uvedena v následující tabulce.

Typ komunikace

Vzdálenost od osy vozovky

(příp. od osy přilehlého jízdního pásu)

Dálnice

100 m

Silnice II. třídy

15 m

Silnice III. třídy

15 m

Veřejná doprava

Obec Panenské Břežany obsluhují autobusové linky společnosti ROPID č. 373 a 657. Obec se nachází v pásmu 3 příměstských linek pražské integrované dopravy a má 2 autobusové zastávky – Panenské Břežany a Panenské Břežany-Zámek.

Linka 373 (Kobylisy – Veliká Ves):

  • V pracovní dny 24 spojů v každém směru, 2 spoje za hodinu, ve špičku 3 až 4 spoje za hodinu
  • Soboty, neděle a státem uznané svátky 18 spojů v každém směru, 1 spoj za hodinu

Linka 657 (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Odolena Voda)

  • Jede pouze v pracovní dny, 2 spoje za den v každém směru

Počet autobusových zastávek je vyhovující, počet spojů hlavně v ranní špičce není dostačující.

Pěší a cyklistická doprava

V obci se nenachází žádná turistická trasa ani cyklotrasa.

Letecká doprava

Pouhých 500 m od západní hranice katastru řešené obce se nachází rozletová dráha mezinárodního neveřejného civilního letiště Praha/Vodochody. Snahy soukromého subjektu Letiště Vodochody byly zmodernizovat areál a vybudovat z něj druhé letiště pro Prahu, s cílem podpořit turismus, podnikání a zvýšit hospodářský růst regionu. Mezinárodní letiště Vodochody by mělo sloužit především nízkonákladovým a charterovým přepravcům.

V současné době je tento projekt ve fázi před podáním žádosti o územní souhlas.

Proti kontroverznímu projektu se vymezilo množství okolních obcí, včetně Panenských Břežan, kterých se projekt přímo dotýká. Letecký koridor vede přímo nad katastrem obce. Zvýšení provozu na letišti Vodochody by tak velmi zhoršilo kvalitu bydlení v obci a znehodnotilo nemovitý majetek třetiny území obce.

Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Zásobování vodou

Zásobování obce Panenské Břežany vodou je zajištěno vodovodem KSKM Mělnická Vrutice společnosti Středočeské vodárny a.s. a také z vodního zdroje Hoštice. Přívodní vodovodní řad z vodojemu Odolena Voda je tvořen PVC potrubím DN 225. Rozvod po obci je proveden gravitačně v hlavních větvích v trubkách PVC 160, jednotlivé konečné větve jsou PVC 110.

Vodovod v obci Panenské Břežany nevykazuje vážné provozní problémy.

Odvádění a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková gravitační kanalizace, která je zaústěna do čistírny odpadních vod. ČOV je situována na severovýchodním okraji obce. Vyčištěná voda je vypouštěna do Kojetického potoka.

Aktuálně je ČOV dimenzována pro 900 EO. 

Kanalizační řád stokové splaškové sítě obce Panenské Břežany

 

Energetika

Zásobování elektrickou energií

Územím prochází v severovýchodní části trasa nadřazeného elektrického vedení 220 kV a 400 kV. Území obce je napojeno venkovním vedením VN 22 kV z rozvodny Kralupy 110/22 kV. Rozvody NN po obci jsou provedeny kabelovým vedením. Rozvody venkovního osvětlení jsou provedeny taktéž kabelovým vedením.


Zásobování plynem

Obec je zásobována plynem vysokotlakým plynovodem DN100 společnosti Středočeská plynárenská a.s. Regulační stanice plynu VTL/STL se nachází na severovýchodním okraji zastavěného území. V západní části obce probíhá větev VTL plynovodu společnosti Pražská plynárenská a.s., ke kterému je připojen pouze jeden komerční objekt.

 

Zásobování teplem

Vytápění je řešeno individuálně.

 

Odpadové hospodářství

Svoz TKO provádí v obci společnost FCC Česká republika, s.r.o.. Odpad je ukládán na skládce netříděného komunálního odpadu v Praze Ďáblicích. Skládku provozuje sama společnost.

Tříděný odpad je v obci shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny v následujících lokalitách:

  • ulice Akátová (horní zastávka autobusu)
  • ulice K Dálnici x Na Pískách
  • ulice U Obory x K Dálnici
  • ulice Vilová X Ke Studánce
  • ulice Baštecká x Strmá
  • ulice Hlavní (u obecního úřadu)

Kapacita sběrných míst tříděného odpadu je dostačující, navyšuje se dle potřeb občanů.

Svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně v obcí předem stanoveném a vyhlášeném termínu. Pro tyto účely jsou následně obcí resp. svozovou firmou přistaveny zvláštní sběrné nádoby.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajišťován 2x ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštní sběrných nádob.