Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Letiště Vodochody

OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO

sdělení o zrušení OHP

 

Rozsudek z 16. 2. 2017

 

7.11.2016

Úřad pro civilní letectví vyhlašuje veřejnou vyhláškou ochranné hlukové pásmo pro stávající letiště Praha/Vodochody. Jsou tomu více než 3 roky kdy jsme k tomuto návrhu podávali své námitky a připomínky a do dnešního dne nám nebylo odpovězeno. V září 2016 vydala své stanovisko k návrhu OHP Krajská hygienická stanice. Obci toto nebylo zasláno ani na vědomí. 

Obec Panenské Břežany a všechny obce zapojené v Iniciativě Stop Letišti Vodochody nyní intenzivně pracují, a připravují příslušné protipodání.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO LETIŠTĚ PRAHA/VODOCHODY

Příloha 1

Příloha 2a

Příloha 2b postižení ochranným hlukovám pásmem v obci Panenské Břežany

Příloha 2c

Zřízením OHP výrazně klesne hodnota nemovitostí ve celé obci, nejen uvnitř pásma! Ochrana vlastnictví je nám přiznána m.j i v Listině základních práv a svobod!

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví není povinnost takovéto pásmo vyhlašovat, jelikož letiště Praha/Vodochody nedosahuje počtu 50 tis. startů a přistání za rok!

Vyznačení plochy OHP nevychází z žádného exaktního měření!

Ve vyznačeném OHP chybí zohlednění hluku způsobeného provozem dálnice D8!

OHP je v přímém rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje!

 

Dokud nebude OHP zapracováno do ZÚR Středočeského kraje a nebude účinné - nemají obce povinnost měnit své územní plány!!!

 

_______________________________________________________________________

EIA

Rozsudek ze 7. března 2017

 

EIA Letiště Vodochody – 31/3/2016

Po uplynutí termínu pro odvolací řízení k rozsudku Městského soudu v Praze, který vrací věc zpět ministrovi životního prostředí, může veřejnost v mediích sledovat PR aktivity Letiště Vodochody, sugerující, že vše, pokud jde o platnost EIA, je hotovo a teď jen hurá na stavbu!

Media sice skromně, ale objektivně uvedla, že jak Ministerstvo životního prostředí, tak obce kolem letiště využily možnosti právního řádu České republiky a podaly proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost.  Ta „naše“ – za Dolany, Panenské Břežany a Zlončice, ke které se připojily do řízení Bášť, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy n/Vlt,  Líbeznice, Máslovice, Měšice, Postřižín a Úžice, byla podána 29/3/2016  a naši kasační stížnost dostal opět sedmý senát Nejvyššího správního soudu (Cihlářová, Hubáček, Foltas). Věc je vedena pod sp. zn. 7 As 51/2016. Náš návrh pro rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je formulován takto:

 

IV. Závěrečný návrh

 Stěžovatelky navrhují, aby Nejvyšší správní soud vydal tento rozsudek:

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2015, č. j. 10A 204/2014 – 197,

s e   z r u š u j e  a  věc  s e   v r a c í   tomuto soudu k dalšímu řízení.

 

popřípadě, pokud na základě kasační stížnosti dospěje k závěru, že lze postupovat dle

ust. § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s., aby Nejvyšší správní soud vydal tento rozsudek:

 

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2015, č. j. 10A 204/2014 –

197,    s e    z r u š u j e.

 

II.  Stanovisko  Ministerstva  životního  prostředí  k  posouzení  vlivů  provedení

záměru na životní prostředí ve věci záměru „Letiště Vodochody“ ze  dne 29. 10. 

2013, č. j. 71411/ENV/13, 76786/ENV/13    s e    z r u š u j e.

Webovou stránkou, kde je možné sledovat průběh řízení je: http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&pageSource=1&menu=187 s tím, že je nutné ke sledování vepsat do formuláře spisovou značku řízení: 7 As 51/2016.

Uvidíme, kolik času bude NSS potřebovat k vynesení a odůvodnění rozsudku – MS rozhodl za pár týdnů, odůvodnění sestavoval tři měsíce :-).

 

 

O rozšíření letiště ve Vodochodech se diskutuje již deset let

Červenec 2005 - V tisku se objevily informace, že tehdy státem vlastněné Aero Vodochody plánuje na továrním aerodromu otevřít mezinárodní veřejné letiště.

14. března 2006 - Starostové 11 obcí v blízkosti Aera odmítli záměr přeměnit tovární přistávací plochu na letiště.

25. října 2006 - Vláda prodala Aero Vodochody včetně letiště firmě Oakfield z investiční skupiny Penta. Starostové okolních obcí opět vyjádřili své obavy z rozšíření letiště.

13. ledna 2010 - Letiště představilo plány na rozšíření, kapacita by měla dosáhnout 3,5 milionu cestujících ročně (asi třetinu provozu na Ruzyni). Na plány reagovaly okolní obce řadou referend.

9. listopadu 2010 - Letiště Vodochody předložilo ministerstvu životního prostředí (MŽP) novou dokumentaci k posouzení dopadů na životní prostředí (EIA). Projekt nepočítal s nočním provozem, změnily se koridory a firma slíbila napojení letiště na dálnici. Zástupci obcí plán odmítli s tím, že má i nadále závažné nedostatky.

9. února 2011 - MŽP vrátilo Letišti Vodochody verzi k dopracování.

7. září 2011 - Letiště v přepracované studii EIA nabídlo lidem v okolí kompenzace. Měl se zřídit speciální účet, na který by se poukazovaly peníze, jimiž by disponovaly obce.

26. září 2011 - Starostové 15 obcí zapojených do iniciativy Stop Letišti Vodochody odmítli návrh na finanční kompenzace. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/penta-uspela-rozsirovani-letiste-vodochody-muze-pokracovat-rozhodl-soud-1255510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

10. října 2011 - Radní Středočeského kraje souhlasili s dostavbou letiště. Požadovali ale, aby zohlednilo připomínky obcí a minimalizovalo hluk. Později ale kraj svůj názor změnil a v létě 2013 začal s obcemi spolupracovat v boji proti rozšíření letiště.

18. listopadu 2011 - MŽP oznámilo, že se k přepracované verzi studie EIA sešlo na 2000 připomínek. Ministerstvo si pro jejich zpracování nechalo vypracovat nezávislý oponentní posudek.

16. května 2013 - Projekt rozšířeného letiště získal kladný posudek v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Zástupci obcí oznámili, že pokud MŽP vydá svůj souhlas se stavbou, obrátí se na soud.

29. října 2013 - MŽP souhlasilo se vznikem letiště. V rámci řízení EIA si ale vymínilo 124 podmínek. Iniciativa Stop Letišti Vodochody následně oznámila, že navrhne zrušení kladného stanoviska k EIA.

3. dubna 2014 - Společnost Letiště Vodochody oznámila, že připravované rozšiřování vzdušného přístavu by mohlo začít na konci roku 2015, hotové by mělo být k letní sezóně roku 2017.

28. dubna 2014 - MŽP začalo prověřovat, zda dřívější souhlasné stanovisko s EIA netrpí závažnými právními vadami.

13. června 2014 - MŽP zrušilo kladný ekologický posudek.

27. června 2014 - Letiště podalo vůči usnesení MŽP rozklad.

19. září 2014 - Rozkladová komise doporučila ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO), aby potvrdil zrušení ekologického posudku na rozšíření Letiště Vodochody.

29. října 2014 - MŽP potvrdilo zrušení ekologického posudku. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/penta-uspela-rozsirovani-letiste-vodochody-muze-pokracovat-rozhodl-soud-1255510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

29. října 2014 - MŽP potvrdilo zrušení ekologického posudku.

19. prosince 2014 - Deník E15 uvedl, že Letiště Vodochody žaluje MŽP kvůli tomu, že zrušilo ekologický posudek k rozšíření letiště.

19. ledna 2015 - Pražský městský soud se odmítl zabývat žalobou Letiště Vodochody na MŽP. Letiště následně koncem ledna podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

7. května 2015 - NSS nařídil Městskému soudu v Praze, aby se zabýval žalobou Letiště Vodochody na postup MŽP.

15. prosince 2015 - Pražský městský soud vrátil Letišti Vodochody kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA. Příprava projektu rozšíření letiště tak bude zřejmě moci pokračovat. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/penta-uspela-rozsirovani-letiste-vodochody-muze-pokracovat-rozhodl-soud-1255510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

SOUČASNÁ SITUACE

 

EIA

Městský soud v Praze vydal 14. 12. 2015 Rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostřední ze dne 23. 10. 2014, které zneplatnilo posudek EIA. Více obec-7/udalosti-v-obci/aktuality/?ftshow=108#msg108

Reportáž z tiskové konference "Snaha o klidnou oblohu na Kralupsku", která proběhla dne 17.12. 2015 na MÚ v Kralupech na Vltavou.

https://youtu.be/UyPZSI3T3IU

 

Dne 13. 6. 2014 bylo vydáno usnesení Ministerstva životního prostředí ve věci zrušení stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí. Dopisem ze dne 27. 6. 2014 byl oznamovatelem, společností Letiště Vodochody, a.s., proti tomuto usnesení podán rozklad, který byl následně doplněn dne 31. 7. 2014. Rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 23. 10. 2014 bylo napadené usnesení potvrzeno a rozklad zamítnut.

Odůvodnění zamítnutí rozkladu -  část 1 a část 2

Pravomocným zrušením výše uvedeného stanoviska byl proces EIA dopisem ze dne 12. 12. 2014 vrácen do fáze posudku. Tento dopis byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje dne 17. 12. 2014.

Text dopisu - zde

 
Mimoúrovňová křižovatka

Krajský soud v Praze rozhodl o návrhu zrušení opatření obecné povahy - Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, schválených usnesením zastupitelstva Středočeského kraje dne 19.12.2011 pod č. 4 - 20/2011/ZK, v části textového i grafického, vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu D006 s označením "Koridor dálnice D8 doplnění MÚK Odolena Voda,, a to ke dni právní moci tohoto rozsudku.

Celý rozsudek MÚK Odolena Voda  -  zde

 

 

Obec Panenské Břežany je aktivní v iniciativě Stop Letišti Vodochody