Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

O nás

 

„Jsme tu pro děti i rodiče“

Děti u nás stráví pohodové dny plné hry s vrstevníky a všestranných aktivit.

Rodičům pomůže umístění dítěte do naší dětské skupiny s jejich uplatněním na trhu práce.

Naše vize a poslání

Přáním DS Panenské Břežany je umožnit dítěti vyrůstat v klidném a pohodovém prostředí, plném všestranných a přiměřených podnětů k jeho rozvoji ve všech oblastech, a doplňovat a podporovat tak výchovu rodinnou.

Při naší práci se řídíme Plánem výchovy a péče a také Provozním řádem.

Hodnoty a postoj k výchově a péči 

 • Důvěra
 • Pocit bezpečí a jistota
 • Vzájemný respekt a tolerance
 • Empatie
 • Sounáležitost
 • Pečující osoby jsou průvodkyně, které motivují a hledají nejlepší strategii k rozvíjení osobnosti dítěte
 •  Podporujeme získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • Významná je pro nás spolupráce s rodiči – jsme jeden tým

Naše motto:   „Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.“                                                                                          (Orison Swett Marden)

Metody práce s dětmi 

 • Učení hrou a nápodobou
 • Prožitkové a situační učení
 • Spontánní hra
 • Práce s dětmi skupinová i individuální
 • Přiměřenost požadavků na dítě – respekt k individuálním potřebám a možnostem  
 • Podpora rozvoje poznávacích procesů
 • Hry a činnosti pohybové, hudební, výtvarné, dramatické
 • Rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností
 • Učíme děti naslouchat a vzájemně se respektovat

Nabídka dalších aktivit

 • Společné aktivity a spolupráce s MŠ a ZŠ Panenské Břežany
 • Tematicky zaměřené výlety a exkurze
 • Kulturní aktivity (divadla, výstavy)

 

Adaptační proces v Dětské skupině Panenské Břežany

Přechod dítěte z rodinného prostředí do jakéhokoliv nového prostředí, i dětského, je pro každé dítě velkým životním krokem. Pojďme společně připravit takové podmínky, aby tento krok byl nadšený a dál pokračoval ve stejném tempu.

Každé dítě je jiné, každé dítě potřebuje individuální přístup, odpovídající jeho věku, vývoji a připravenosti.

Proto před každým nástupem dítěte do dětské skupiny pečující osoby kontaktují rodiče, aby společně naplánovali vhodný adaptační proces pro jejich dítě. Je důležité, aby rodiče byli do adaptačního procesu aktivně zapojeni.

Společně se domluví na průběhu adaptačního procesu (např. prodlužování doby návštěvy dítěte v DS, získání informací o dítěti – oblíbené oslovení, zdravotní stav, rituály, potřeba oblíbené hračky, počáteční potřeba účasti rodiče v DS, apod.)

Délka adaptačního procesu bude přizpůsobena potřebám dítěte.

Pro zajištění individuálního přístupu k novým i stávajícím dětem v adaptačním období je posílena personální kapacita DS.

Doporučujeme rodičům již ověřené adaptační Desatero:

 1. Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí (pořád ho přece milujete a přijdete si pro něj).
 2. Přibalte mazlíčka (např. oblíbenou plyšovou hračku) na spaní (klidně i jen na dopoledne).
 3. Používejte stejné rituály (důležitý je ranní rituál, jak to každé ráno bude probíhat).
 4. Rozlučte se krátce (jinak se vám dítě rozpláče, i když se mu ještě nestýská).
 5. Buďte citliví a trpěliví (ale udržujte přístup odpovídající věku).
 6. Komunikujte s pečujícím personálem (společně adaptaci zvládneme lépe).
 7. Dítě za zvládnutý pobyt v DS pochvalte a pozitivně ho motivujte (tím se nemyslí sladkosti a nové hračky).
 8. Nenechte se obměkčit, buďte důslední (ano, je to těžké, ale věřte, že na 99,9 % vaše dítě netrpí).
 9. Za problémy s přivykáním nikdy dítě netrestejte (efekt by byl opačný).
 10. Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská (buďte na něj hrdí, že už chodí do školky, skupiny…)