Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Pro zájemce - dokumenty ke stažení

Na tomto místě naleznete vše potřebné, abyste mohli vaše dítě do dětské skupiny přihlásit. 


Příjetí dítěte do Dětské skupiny Panenské Břežany

Cílem dětské skupiny je sladit pracovní a rodinný život a umožnit rodičům návrat do pracovního procesu. 

Typ skupiny: veřejná

Kritéria a podmínky pro přijetí

 1. Do Dětské skupiny Panenské Břežany se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v Panenských Břežanech.
 2. Do Dětské skupiny Panenské Břežany se přednostně přijímají děti zvládající osobní hygienickou samostatnost a sebeobsluhu.
 3. Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
 4. Doklad vazby na trh práce:
  a) pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče (tedy např. potvrzení vydané zaměstnavatelem),
  b) dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu,
  c) dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce – krajské pobočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  d) dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištěnía příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
 5. V případě, kdy bude počet žádostí převyšovat kapacitu dětské skupiny, rozhodne o přijetí zřizovatel na základě doporučení vedoucí dětské skupiny.

Provozovatel dětské skupiny si vyhrazuje právo

 • Uzavřít smlouvu s žadatelem o přijetí dítěte na dobu kratší než na jeden školní rok.
 • Ukončit smlouvu o pravidelném či příležitostném poskytování služby péče o dítě v případě uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena; dohodou k poslednímu dni v kalendářním měsíci; důsledkem porušení provozního řádu.
 • Odmítnout přijetí dítěte do dětské skupiny – pokud zákonný zástupce dítěte nebo dítě nesplňují podmínky a kritéria přijetí; je-li plná kapacita dětské skupiny; pokud zákonný zástupce dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

Stanovení ceny

Služba péče o dítě v Dětské skupině Panenské Břežany je s částečnou úhradou služby ve výši 2500 Kč měsíčně. Hrazeno je také stravování ve výši 78 Kč za den a to měsíčně dle počtu odebraných porcí.


Formuláře ke stažení

Žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny Panenské Břežany
Potvrzení o zdravotní způsobilosti