Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Pro zájemce - dokumenty ke stažení

Na tomto místě naleznete vše potřebné, abyste mohli vaše dítě do dětské skupiny přihlásit. 


Příjetí dítěte do Dětské skupiny Panenské Břežany

Cílem dětské skupiny je sladit pracovní a rodinný život a umožnit rodičům návrat do pracovního procesu. 

Typ skupiny: veřejná

Kritéria a podmínky pro přijetí

 1. Do Dětské skupiny Panenské Břežany se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech.
 2. V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození dítěte.
 3. Do Dětské skupiny Panenské Břežany se přednostně přijímají děti zvládající osobní hygienickou samostatnost a sebeobsluhu.
 4. Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
 5. Splnění alespoň jedné z podmínek Operačního programu Zaměstnanost (viz níže).

 Provozovatel dětské skupiny si vyhrazuje právo

 • Uzavřít smlouvu s žadatelem o přijetí dítěte na dobu kratší než na jeden školní rok.
 • Ukončit smlouvu o pravidelném či příležitostném poskytování služby péče o dítě v případě uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena; dohodou k poslednímu dni v kalendářním měsíci; důsledkem porušení provozního řádu.
 • Odmítnout přijetí dítěte do dětské skupiny – pokud zákonný zástupce dítěte nebo dítě nesplňují podmínky a kritéria přijetí; je-li plná kapacita dětské skupiny; pokud zákonný zástupce dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

Stanovení ceny

Služba péče o dítě v Dětské skupině Panenské Břežany je bezplatná. Hrazeno je pouze stravné.


Formuláře ke stažení

Žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny Panenské Břežany
Potvrzení o zdravotní způsobilosti


Operační program Zaměstnanost

Dětská skupina Panenské Břežany je spolufinancována z dotačních prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Tento program je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptabilitu pracovní síly.

Podpora v rámci OPZ je určena rodičům, kterým umístění dítěte do Dětské skupiny pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro podporu v rámci OPZ

Pro podporu v rámci OPZ musí minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího Dětskou skupinu splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

 • je zaměstnán (tedy vykonává činnost na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu např. jako jednatel anebo je ve služebním poměru);
 • vykonává samostatně výdělečnou činnost;
 • pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá;
 • studuje;
 • je účastníkem akreditovaného rekvalifikačního kurzu;

Co od vás budeme potřebovat?

Pro doložení splnění výše uvedené podmínky od Vás budeme potřebovat:

 • u zaměstnaného rodiče dokument dokládající pracovněprávní nebo obdobný vztah anebo služební poměr (tj. potvrzení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního nebo obdobného vztahu anebo služebního poměru, nebo pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, v případě obdobného vztahu např. smlouvu o výkonu funkce, smlouvu o spolupráci, smlouvu o provedení uměleckého výkonu anebo rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.);
 • u rodiče vykonávajícího samostatně výdělečnou činnost potvrzení příslušené správy sociálního zabezpečení o tom, že dotčený rodič je veden v evidenci jako osoba samostatně výdělečně činná;
 • u nezaměstnaného rodiče potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání;
 • u rodiče, který je žákem či studentem, připravujícím se na povolání, potvrzení školy;
 • u rodiče, který se účastní akreditovaného rekvalifikačního kurzu, potvrzení poskytovatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu.