Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Participativní rozpočet

pr

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Hlasování se zúčastnilo celkem 33 občanů, kteří všichni využili oba kladné hlasy, projekt tak získal s dostatečnou rezervou nutných 30 kladných hlasů, aby mohl být realizován. Přestože jsme letos hlasovali pouze o jednom projektu, jde o projekt velmi zajímavý a vítaný, který ukazuje, že participativní rozpočet má smysl a přináší zajímavé nápady a nevšední řešení.

Celkové výsledky hlasování po sečtení všech kladných hlasů:

1. Opičí dráha pro děti 3-14 let (Marie Votrubová) +66 hlasů

 

HLASOVÁNÍ

Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let.

Hlasovat je možné od 27. června do 1. července 2022 dvěma způsoby:

  • • osobně na podatelně obecního úřadu každý pracovní den od 9 do 16 hodin a v pondělí také od 16 do 18.30 hodin po předložení osobního dokladu a kontrole podmínky účasti v hlasování (věk, trvalý pobyt)
  • • písemně vložením do poštovní schránky obecního úřadu s uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, podpisu a telefonu nebo e-mailu (pro případné ověření hlasu) na hlasovacím lístku.

Hlasovací lístek je ke stažení ZDE.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

1) Volič má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas (celkem 3 hlasy). Záporným hlasem vyjadřuje nesouhlas s projektem (aktuálně nelze požít, neboť v hlasování je pouze jeden projekt).

2) Jednomu projektu lze přidělit maximálně 2 hlasy (tedy 2 kladné jednomu projektu, nebo 1 a 1 kladný dvěma projektům zároveň).

3) Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze při využití obou kladných hlasů.

4) Hlasovací lístek odporující těmto pravidlům je neplatný.

 

PROJEKTY PŘIHLÁŠENÉ V ROCE 2022 A URČENÉ K HLASOVÁNÍ

 

1. Opičí dráha pro děti 3-14 let (Marie Votrubová; 95 779 Kč)

1

2

Navrhuji na obecním pozemku za dětským hřištěm postavení např. sestavy Monkey Road A, která se skládá ze čtyř polí. Pokud bude v obci něco, kde se mohou starší děti a dorost vyřádit, bude to přínos pro celou obec, neboť vyžití pro tuto věkovou skupinu jsou v obci omezené. Děti navíc mohou aktivně rozvíjet své motorické dovednosti a při tom posilovat. 

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET OBCE PRO ROK 2022

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje obce je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého mohou občané přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního i neinvestičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků obce. Při projednávání navrhovaných projektů dochází k setkávání a spolupráci více generací a různých zájmových skupin obyvatel obce. Společné diskuze umožňují najít řešení problému, prodiskutovat, jakým způsobem ho řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch. Občané se tak aktivně zapojují do procesu společného plánování.

Zastupitelstvo obce vyčlenilo pro rok 2022 částku 100 000 Kč. Tato finanční částka bude využita právě na tolik projektů, jejichž celkové náklady na realizaci nepřesáhnou její výši. Nevyčerpané finanční prostředky zůstávají součástí rozpočtu obce a budou využity pro jiné účely.
 

HARMONOGRAM PROJEKTU PRO ROK 2022

DO 15. DUBNA 2022
Podávání návrhů

Náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout celkovou alokovanou částku, tj. 100 000 Kč. Celková částka musí zahrnovat jednak náklady související s projektovou případně jinou přípravou a jednak náklady na vlastní realizaci projektu. Náplní projektu musí být konkrétní investiční nebo neinvestiční opatření, které bude sloužit obyvatelům obce nebo přispěje ke zlepšení jejího vzhledu.

  •  Investiční projekt (stavební či jiná činnost, která povede k pořízení nového nebo úpravě stávajícího movitého či nemovitého majetku obce) se může týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou ve vlastnictví obce a současně v její správě.
  •  Neinvestiční projekt (volnočasové, kulturní, sportovní a společenské aktivity) může být zajišťován přímo navrhovatelem projektu.

Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově), přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému občanu. Projekt musí být v souladu s právním řádem České republiky, platným územním plánem obce a plánovanými aktivitami obce. Projekt musí být realizovatelný do 12 měsíců od výběru v hlasování, v případě nutnosti získání územního/stavebního právního titulu do 18 měsíců. Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 10 % celkových investičních nákladů projektu.

Návrh na projekt může podat každý občan Břežan starší 15 let. Každý může podat i podpořit více než jeden návrh projektu.

Návrhy se podávají na formuláři, který je k dispozici ke stažení ZDE (35 kB). Nutné je vyplnit všechny kolonky, doplnit co nejvíce informací potřebných k posouzení a připojit i přílohu s 5 podpisy občanů starších 15 let, kteří návrh podporují. Petiční arch ke stažení ZDE (31.5 kB).

Návrh projektu je možné podat buď v listinné podobě na podatelně obecního úřadu (případně vhozením do poštovní schránky) anebo v elektronické podobě e-mailem na adresu starosta@panenskebrezany.cz.

DUBEN 2022
Kontrola návrhů

Přijaté návrhy posoudí z formálního hlediska vedení obce. V případě formálních nedostatků vrátí návrh autorovi k dopracování. Autor má 7 dní na doplnění nebo úpravu svého návrhu a jeho opětovné odevzdání. Návrhy splňující podmínky realizovatelnosti zařadí vedení obce do závěrečného hlasování.

DUBEN - KVĚTEN 2022
Prezentace návrhů

Návrhy splňující podmínky realizovatelnosti budou před závěrečným hlasováním zveřejněny na webových stránkách obce, facebookové stránce obce, v obecním zpravodaji a také na obvyklých vývěsních plochách v obci. Prezentaci všech projektů zajistí obec Panenské Břežany.

Součástí veřejné prezentace bude možnost požádat autora ze strany veřejnosti o vysvětlující komentář či bližší upřesnění záměru. Prostřednictvím e-mailu nebo osobně zajistí obec Panenské Břežany a odpověď autora návrhu zprostředkuje jak tazateli z řad veřejnosti, tak i všem občanům na webové stránce participativního rozpočtu u konkrétního návrhu.

KVĚTEN/ČERVEN 2022
Hlasování

Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let. Hlasování proběhne v předem vyhlášeném termínu, hlasovat bude možné po celý 1 týden. Hlasovat bude možné osobně na obecním úřadě anebo zasláním svého hlasu poštou.

Při hlasování může občan udělit 2 kladné a 1 záporný hlas, jednomu projektu však lze přidělit maximálně 2 hlasy. Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze při využití obou kladných hlasů. Aby mohl být projekt zařazen mezi vítězné projekty musí získat nejméně 30 hlasů.

ROK 2023
Realizace návrhů

Projekty budou realizovány v pořadí vzešlém z veřejného hlasování až do vyčerpání celkové alokované částky. Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic a akcí realizovaných obcí Panenské Břežany, která za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost.

 

Kompletní pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022 schválená zastupitelstvem obce najdete ke stažení ZDE (212.62 kB)

Budete-li chtít poradit s podáním návrhu či se jen na něco zeptat, je Vám k dispozici starosta obce buď osobně nebo na e-mailu starosta@panenskebrezany.cz či telefonu 774 484 813.