Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Projekty roku 2019

TVOŘÍME BŘEŽANY SPOLEČNĚ!
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Hlasování se účastnilo celkem 77 občanů starších 15 let a přidělovat bylo možné jak kladné, tak i záporné hlasy, díky kterým se ukáže, na kterých projektech panuje shoda, a které naopak příliš vítané nejsou.

Výsledky jsou jednoznačně, vzhledem k rozdělované částce se vítězi staly dokonce dva projekty, které se celkově vejdou do uvolněné částky 100 000 Kč. Oba vítězné projekty předložil pan Rudolf Potočný. Jejich cílem je zkrášlení veřejné zeleně na bývalém Ovčíně (vedle obecního úřadu). Nově tam podle projektu bude vybudována cesta pro pěší a také zasazeny dva vzrostlé stromy. Z opomíjeného místa se tak stane příjemný prostor s parkovou úpravou, který využijeme při společenských událostech. Realizace bude probíhat během letošního podzimu.

Celkové výsledky hlasování po sečtení všech kladných hlasů a odečtení hlasů záporných:

1. Výsadba platanu a jedle – park na Ovčíně (Rudolf Potočný) +45 hlasů

2. Chodník a cestičky v parku na Ovčíně (Rudolf Potočný) +39 hlasů

3. Zrušení retardérů v obci (Daniela Míková) +5 hlasů

4. Břežanská pospolitost – slavnosti a trhy (Lenka Novotná) +4 hlasy

5. Koloboule (Šimon Cibulka) -5 hlasů

 

HLASOVÁNÍ

Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let.

Hlasovat je možné od 17. do 23. června 2019 dvěma způsoby:

osobně na podatelně obecního úřadu každý pracovní den od 9 do 16 hodin a v pondělí také od 18 do 19.30 hodin po předložení osobního dokladu a kontrole podmínky účasti v hlasování (věk, trvalý pobyt)

písemně vložením do poštovní schránky obecního úřadu s uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, podpisu a telefonu  nebo e-mailu (pro případné ověření hlasu) NA ZADNÍ STRANĚ LÍSTKU. Hlasovací lístek je ke stažení ZDE.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

1) Volič má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas (celkem 3 hlasy).

2) Jednomu projektu lze přidělit maximálně 2 hlasy.

3) Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze při využití obou kladných hlasů.

4) Hlasovací lístek odporující těmto pravidlům je neplatný.

 

PROJEKTY PŘIHLÁŠENÉ V ROCE 2019

(seřazené dle losu a s popisem od autorů + shrnutí z jejich prezentace a po otázkách veřejnosti)

 

1. Zrušení retardérů v obci (Daniela Míková; odhad nákladů 100 000 Kč)

prah1

prah2

Retardéry jsou zcela zbytečné, bezúčelné. Komplikují plynulost dopravy, zvyšují hluk. Nejsou dobře značené a hrozí riziko poškození vozidla. Navrhuji rozebrání stávajících retardérů a uvedení vozovky do původního stavu. Přechod pro chodce by zůstal zachován.

V diskusi převládal názor, že skutečně konstrukčně nevyhovují, dochází k poškozování aut a autobusů. Před přechody např. u školy lze pro větší bezpečnost namísto retardérů umístit zdrsněný a reflexní povrch. Diskuse se vedla o ceně na bourání a nový asfalt, pokud projekt zvítězí, bude se postupovat od horního retardéru - odhad nákladů je složité určit. 

2. Břežanská pospolitost – slavnosti a trhy (Lenka Novotná; odhad nákladů 100 000 Kč)

stanek

Společná setkání sousedů. Prezentace, co kdo umí, výměna zkušeností. Společná zábava a radost z toho, že tu žijeme, nákup/prodej/výměna vlastních produktů/výpěstků v duchu tržiště. Navrhuji uspořádání cca 6 tematicky zaměřených setkání dle ročního období v roce 2020. Únor – masopust, březen – Velikonoce, květen – sazenice, červenec – posvícení, září – úroda, prosinec – Advent. Z rozpočtu by se platila koupě 4 mobilních stánků, vybudování elektrické přípojky na hřišti (pozn.: záměr je plánován na hřiště v ulici Zahradní) a provozní náklady.

Lidé se při prezentaci shodli na tom, že je třeba se více potkávat při nejrůznějších společenských akcích, jakýkoliv nápad jak tomu pomoci je tedy vítán. Padaly otázky na uskladnění stánků, ochranu před poškozováním, to jsou ale jen provozní otázky. Problematické je umístění záměru na hřišti v ulici Zahradní, místo je schované, méně praktické. V úvaze byla i náves, ale vzhledem k jejímu současnému stavu a vzhledu nakonec byl projekt přesunut na hřiště. 

3. Chodník a cestičky v parku na Ovčíně (Rudolf Potočný; odhad nákladů 35 000 Kč)

mapa

Vybudování chodníku a cestiček na Ovčíně. Lidé si zde zkracují cestu, lze zde vybudovat park na sdružování občanů v bezpečném prostoru, třeba o Vánocích, kdy zde může být vysazen vánoční strom. Navrhuji využití materiálu (obecní obrubníky) k vybudování chodníku – cestiček v parku, kde by se občané mohli bezpečně sdružovat při menších akcích jako rozsvícení vánočního stromu, velikonočních dnů. Vyměří se prostor, položí kamenné obrubníky a vysype se prostor drtí určenou k pochozím účelům (viz horní zámek). Mohou se tam použít lavičky k sezení.

V rámci představení autor prezentoval různé možnosti zvelebení parku na tzv. bývalém Ovčíně - vedle obecního úřadu podél serpentin do Prahy. Projekt se dá různě upravit a rozšiřovat, nejprve hlavní cestička celým prostorem, schody směrem do ulice Ke Křížku, a pak různé další. Instalovat se zde mohou lavičky, v budoucnu třeba i altán. Celý prostor pak má složit k potkávání se. Navazuje na něj autorův další projekt - výsadba stromů v tomto parku (projekt č. 5).

4. Koloboule (Šimon Cibulka; odhad nákladů 100 000 Kč)

 ab

Stavba sportovně zábavného areálu pro jízdní kola. Rekultivace místa, které nyní nemá využití (pozn.: záměr je plánován na Vinici v zadní části u lesa). Možnost pořádání závodů např. při „Dětském dni“ atd. Pumptrack je jedinečný typ dráhy, který využívá „pumpování“ (pohyb nahoru a dolů) jako hnací sílu jízdního kola namísto šlapání. Pumptrack je výjimečný pro nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností na jízdních kolech. Jízda na pumptracku je bezpečná a zábavná a je vhodná pro všechny věkové kategorie a úrovně dovednosti. Pumptrack vytváří nový směr využití kol, vytváří nové komunity, prostředí pro překlenutí generačních rozdílů mezi rodiči, dospívajícími a malými dětmi.

Autor na veřejné prezentaci vysvětlil, že jde o dráhu pro kola, na které se nejezdí pomocí šlapání, ale pumpování kolem nahoru a dolů. Je využitelná pro jakékoliv typy kol a pro různé věkové skupiny. Diskuse se nakonec stočila k otázce poškození Vinice, kde chce autor záměr vybudovat. Padaly argumenty, že se Vinice bagrováním a dovozem zeminy těžkými nákladními auty celé rozjezdí a že navezená hlína a celá trať bude zadní část Vinice hyzdit. Občané také poukzovali na nutnost vykácet stromy v zadní části Vinice kvůli stavbě tét dráhy. Autor pak všechny ujistil, že dráha časem zaroste trávou a uvedl, že má s tímto typem staveb zkušenosti, již přednejdnal i dopravu materiálu a samotný stroj na zemní práce, sám by se na stavbě podílel.

5. Výsadba platanu a jedle – park na Ovčíně (Rudolf Potočný; odhad nákladů 18 000 Kč)

a

Nová výsadba zeleně, dominanty parku. Platan dá nový vzhled parku, jedle pro vánoční ozdobení při akcích ve vánoční době. Navrhuji výsadbu stromů minimálně 4 m vysokých, výkop jámy, ukotvení stromů a pravidelnou zálivku po dobu sucha.

Projekt navazuje na druhý autorův projekt č. 3, se kterým byl také veřejně představen. Co se stromů týká, uvedené druhy jsou pouze návrhem, pokud by projekt získal podporu, pak je autor připraven na názory ostatních, jaké druhy stromů by se do této části obce hodily. Mělo by jít o jeden listnatý strom (může být např. i lípa) a jeden jehličnan.

 

HARMONOGRAM

DO 15. KVĚTNA 2019
Podávání návrhů

Návrh na projekt může podat každý občan Břežan starší 15 let. Každý může podat i podpořit více než jeden návrh projektu.

Návrhy se podávají na formuláři, který je k dispozici ke stažení ZDE. Nutné je vyplnit všechny kolonky, doplnit co nejvíce informací potřebných k posouzení a připojit i přílohu s 5 podpisy občanů starších 15 let, kteří návrh podporují. Petiční arch ke stažení ZDE.

Návrh projektu je možné podat buď v listinné podobě na podatelně obecního úřadu (případně vhozením do poštovní schránky) anebo v elektronické podobě e-mailem na adresu starosta@panenskebrezany.cz.

KVĚTEN 2019
Kontrola návrhů

Přijaté návrhy posoudí z formálního hlediska vedení obce. V případě formálních nedostatků vrátí návrh autorovi k dopracování.

Autormá 7 dní na doplnění nebo úpravu svého návrhu a jeho opětovné odevzdání. Návrhy splňující podmínky realizovatelnosti zařadí vedení obce do závěrečného hlasování.

KVĚTEN/ČERVEN 2019
Veřejná prezentace návrhů

Navrhovatelé (nebo jejich určení zástupci) mají povinnost prezentovat svůj návrh na veřejném setkání občanů obce s cílem získat veřejnou podporu pro závěrečné hlasování. Na tomto setkání návrh stručně představí, vysvětlí jeho přínos pro občany a budou připraveni odpovídat na doplňující otázky. Návrhy projektů, jejichž autoři se nezúčastní veřejné prezentace, budou ze závěrečného hlasování vyřazeny.

ČERVEN 2019
Hlasování

Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let. Hlasování proběhne v předem vyhlášeném termínu v červnu 2019, hlasovat bude možné po celý 1 týden. Hlasovat bude možné osobně na obecním úřadě anebo zasláním svého hlasu poštou.

Při hlasování může občan udělit 2 kladné a 1 záporný hlas, jednomu projektu však lze přidělit maximálně 2 hlasy. Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze při využití obou kladných hlasů. Abymohl být projekt zařazen mezi vítězné projekty musí získat nejméně 30 hlasů.

ROK 2020
Realizace návrhů

Projekty budou realizovány v pořadí vzešlém z veřejného hlasování až do vyčerpání celkové alokované částky. Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic a akcí realizovaných obcí Panenské Břežany, která za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost.

Kompletní pravidla participativního rozpočtu schválená zastupitelstvem obce najdete ke stažení ZDE

Budete-li chtít poradit s podáním návrhu či se jen na něco zeptat, je Vám k dispozici starosta obce buď osobně nebo na e-mailu starosta@panenskebrezany.cz či telefonu 774 484 813.