Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Projekty roku 2020

PR

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Hlasování se účastnilo pouze 16 občanů starších 15 let. Už nízký počet hlasujících ukazuje, že letošní ročník byl ochuzen o projekty, které by přitáhly pozornost veřejnosti a byly by vítané u většího počtu lidí. Vzhledem k pravidlům tak žádný z projektů nezískal alespoň potřebných 30 hlasů a k realizaci žádného z nich nedojde. Je to signál do dalšího ročníku, aby si lidé našli chvíli volného času, podívali se kolem sebe a představili projekt k realizaci toho, co jim v obci chybí.

Celkové výsledky hlasování po sečtení všech kladných hlasů a odečtení hlasů záporných:

1. Ovčín po všechny (Rudolf Potočný) +17 hlasů

2. Grilování se sousedy (Rudolf Potočný) +4 hlasy

 

HLASOVÁNÍ

Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let.

Hlasovat je možné od 15. do 21. června 2020 dvěma způsoby:

  • • osobně na podatelně obecního úřadu každý pracovní den od 9 do 16 hodin a v pondělí také od 18 do 19.30 hodin po předložení osobního dokladu a kontrole podmínky účasti v hlasování (věk, trvalý pobyt)
  • • písemně vložením do poštovní schránky obecního úřadu s uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, podpisu a telefonu nebo e-mailu (pro případné ověření hlasu) na hlasovacím lístku.

Hlasovací lístek je ke stažení ZDE.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

1) Volič má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas (celkem 3 hlasy). Záporným hlasem vyjadřuje nesouhlas s projektem.

2) Jednomu projektu lze přidělit maximálně 2 hlasy (tedy 2 kladné jednomu projektu, nebo 1 a 1 kladný dvěma projektům zároveň).

3) Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze při využití obou kladných hlasů.

4) Hlasovací lístek odporující těmto pravidlům je neplatný.

 

PROJEKTY PŘIHLÁŠENÉ V ROCE 2020 A URČENÉ K HLASOVÁNÍ

(seřazené dle losu a s popisem od autorů)

 

1. Ovčín pro všechny (Rudolf Potočný; 100 000 Kč)

altan

sezeni

Odpočinkové a společenské místo setkávání místních občanů a turistů, kteří navštíví obec. Cílem projektu je na Ovčíně (v parku vedle obecního úřadu) vybudovat altán cca 3x4 metry, vybudování ohniště s roštem a posezení ve formě 2 lavic se stolem.

 

2. Grilování se sousedy (Rudolf Potočný; 15 000 Kč)

gril1

g

Akce neinvestičního charakteru by měla přispět ke komunikaci, seznámení a kontaktu se sousedy. Měla by zpříjemnit život v obci a její soudržnost. Cílem je vytvořit pravidelnou akci jak pro zábavu, tak na vzájemné seznamování s novými občany. Projekt by měl přinést oživení života v obci pravidelnou akcí ve veřejném prostoru a to ve formě grilování se sousedy, kdy každý má možnost ostatním ukázat, co mu chutná a společně připravit různé druhy pokrmů. Obec by hradila náklady na nákup surovin a občerstvení. Akce by se odehrávaly na Ovčíně (park vedle obecního úřadu).

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET OBCE PRO ROK 2020

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje obce je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého mohou občané přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního i neinvestičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků obce. Při projednávání navrhovaných projektů dochází k setkávání a spolupráci více generací a různých zájmových skupin obyvatel obce. Společné diskuze umožňují najít řešení problému, prodiskutovat, jakým způsobem ho řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch. Občané se tak aktivně zapojují do procesu společného plánování.


Zastupitelstvo obce vyčlenilo pro rok 2020 částku 100 000 Kč. Tato finanční částka bude využita právě na tolik projektů, jejichž celkové náklady na realizaci nepřesáhnou její výši. Nevyčerpané finanční prostředky zůstávají součástí rozpočtu obce a budou využity pro jiné účely.
 

HARMONOGRAM PROJEKTU PRO ROK 2020

DO 15. DUBNA 2020
Podávání návrhů

Náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout celkovou alokovanou částku, tj. 100 000 Kč. Celková částka musí zahrnovat jednak náklady související s projektovou případně jinou přípravou a jednak náklady na vlastní realizaci projektu. Náplní projektu musí být konkrétní investiční nebo neinvestiční opatření, které bude sloužit obyvatelům obce nebo přispěje ke zlepšení jejího vzhledu.

  •  Investiční projekt (stavební či jiná činnost, která povede k pořízení nového nebo úpravě stávajícího movitého či nemovitého majetku obce) se může týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou ve vlastnictví obce a současně v její správě.
  •  Neinvestiční projekt (volnočasové, kulturní, sportovní a společenské aktivity) mohou být zajišťovány přímo navrhovatelem projektu.

Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově), přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému občanu. Projekt musí být v souladu s právním řádem České republiky, platným územním plánem obce a plánovanými aktivitami obce. Projekt musí být realizovatelný do 12 měsíců od výběru v hlasování, v případě nutnosti získání územního/stavebního právního titulu do 18 měsíců. Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 10 % celkových investičních nákladů projektu.

Návrh na projekt může podat každý občan Břežan starší 15 let. Každý může podat i podpořit více než jeden návrh projektu.

Návrhy se podávají na formuláři, který je k dispozici ke stažení ZDE. Nutné je vyplnit všechny kolonky, doplnit co nejvíce informací potřebných k posouzení a připojit i přílohu s 5 podpisy občanů starších 15 let, kteří návrh podporují. Petiční arch ke stažení ZDE.

Návrh projektu je možné podat buď v listinné podobě na podatelně obecního úřadu (případně vhozením do poštovní schránky) anebo v elektronické podobě e-mailem na adresu starosta@panenskebrezany.cz.

DUBEN 2020
Kontrola návrhů

Přijaté návrhy posoudí z formálního hlediska vedení obce. V případě formálních nedostatků vrátí návrh autorovi k dopracování. Autor má 7 dní na doplnění nebo úpravu svého návrhu a jeho opětovné odevzdání. Návrhy splňující podmínky realizovatelnosti zařadí vedení obce do závěrečného hlasování.

DUBEN - KVĚTEN 2020
Prezentace návrhů

Návrhy splňující podmínky realizovatelnosti budou před závěrečným hlasováním zveřejněny na webových stránkách obce, facebookové stránce obce, v obecním zpravodaji a také na obvyklých vývěsních plochách v obci. Prezentaci všech projektů zajistí obec Panenské Břežany.

Součástí veřejné prezentace bude možnost požádat autora ze strany veřejnosti o vysvětlující komentář či bližší upřesnění záměru. Prostřednictvím e-mailu nebo osobně zajistí obec Panenské Břežany a odpověď autora návrhu zprostředkuje jak tazateli z řad veřejnosti, tak i všem občanům na webové stránce participativního rozpočtu u konkrétního návrhu.

KVĚTEN/ČERVEN 2020
Hlasování

Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let. Hlasování proběhne v předem vyhlášeném termínu, hlasovat bude možné po celý 1 týden. Hlasovat bude možné osobně na obecním úřadě anebo zasláním svého hlasu poštou.

Při hlasování může občan udělit 2 kladné a 1 záporný hlas, jednomu projektu však lze přidělit maximálně 2 hlasy. Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze při využití obou kladných hlasů. Abymohl být projekt zařazen mezi vítězné projekty musí získat nejméně 30 hlasů.

ROK 2021
Realizace návrhů

Projekty budou realizovány v pořadí vzešlém z veřejného hlasování až do vyčerpání celkové alokované částky. Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic a akcí realizovaných obcí Panenské Břežany, která za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost.

Kompletní pravidla participativního rozpočtu pro rok 2020 schválená zastupitelstvem obce najdete ke stažení ZDE

Budete-li chtít poradit s podáním návrhu či se jen na něco zeptat, je Vám k dispozici starosta obce buď osobně nebo na e-mailu starosta@panenskebrezany.cz či telefonu 774 484 813.